Nasz zespół

 

zd5Dr hab. inż. Aleksander Poreda ukończył studia na Wydziale Technologii Żywności AR w Krakowie w 2000 roku. W roku 2006 obronił pracę doktorską na temat „Oddziaływania wybranych jonów metali na fermentację brzeczki piwnej”, a w roku 2015 uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy „Modyfikacje technologii browarniczej oraz ich wpływ na przebieg procesów i jakość produktów”. W swojej karierze naukowej realizował wiele projektów badawczych we współpracy z browarami – zarówno przemysłowymi (Browar Żywiec, Browar Okocim, Tyskie Browary Książęce), jak i restauracyjnymi czy rzemieślniczymi (CK Browar, Browar Bierhalle, Browar Lubicz, Browar na Jurze, Browar Zarzecze, Browar Pinta). Na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie prowadzi szereg zajęć dydaktycznych związanych z technologiami fermentacyjnymi i analizą żywności, a także przedmiotów specjalistycznych, jak Technologia Słodu i Piwa. Od kilku lat jest członkiem The Brewing Science Group, działającej przy The Brewers of Europe. Systematycznie uczestniczy w kongresach i sympozjach European Brewery Convention. W wyniku współpracy Aleksandra Poredy z ośrodkami zagranicznymi UR Kraków nawiązał kontakty z kilkoma znaczącymi uczelniami zajmującymi się tematyką piwowarską, np. University of Ghent (Belgia), KU Leuven (Belgia), VLB Berlin (Niemcy), University of Copenhagen (Dania), University of Nottingham. Dzięki inicjatywie dr Aleksandra Poredy na Wydziale Technologii Żywności podjęto prace w celu utworzenia nowego kierunku studiów podyplomowych z zakresu browarnictwa (planowane otwarcie – październik 2016), oraz międzynarodowych studiów doktoranckich w obszarze słodownictwa i browarnictwa (w konsorcjum z wymienionymi wyżej uczelniami zagranicznymi). Dr Aleksander Poreda jest autorem ponad 45 oryginalnych prac twórczych, przeglądowych i popularno-naukowych, 30 doniesień konferencyjnych i kilku rozdziałów w monografiach naukowych.


zd2Dr inż. Marek Zdaniewicz ukończył studia na Wydziale Technologii Żywności UR w Krakowie w roku 2009. Podczas studiów w ramach studenckiego Koła Naukowego Technologów Żywności brał udział w projektach dla polskiej branży browarniczej. Jeden z nich (związany ze starzeniem piwa) był wykonany dla Browaru w Żywcu i stał się tematem jego pracy magisterskiej. W macierzystej uczelni ukończył studia doktoranckie, podczas których realizował w Browarze Żywiec 3-letni cykl doświadczeń, będący pokłosiem współpracy z duńską firmą Alfa-Laval. W roku 2014 obronił pracę doktorską na temat intensyfikacji procesu fermentacji przy użyciu głowicy rotacyjnej. Jest absolwentem studiów podyplomowych „Agroecology”, podczas których przygotował pracę dyplomową pt.: „Microbiological contamination of malting barley”. Od 2014r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym UR w Krakowie w Katedrze Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej. W tym czasie odbył staż naukowy w Belgii (Bioengineering Technology, Campuses Ghent, KU Leuven), gdzie pracował przy obsłudze uczelnianych instalacji browarniczych. Brał udział w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych, a wyniki swoich badań prezentował między innymi w Glasgow, Nottingham i Luksemburgu. Dr Zdaniewicz jest współautorem 15 publikacji, 3 rozdziałów w monografiach, 7 artykułów w czasopismach branżowych i 9 doniesień konferencyjnych. W 2015 roku w ramach ministerialnego programu dla naukowców (Top500 Innovators) odbył cykl szkoleń biznesowych na Uniwersytecie Stanforda w USA (Stanford Center for Professional Development) oraz staż badawczy z zakresu bioreaktorowego wytwarzania biopolimerów (Department of Civil and Environmental Engineering, Stanford University).


walczak

Mgr inż. Aneta Ciosek jest absolwentką Wydziału Technologii Żywności w Krakowie. W roku 2015 obroniła pracę magisterską pt.: „Twardość magnezowa wody technologicznej, a skład jonowy brzeczki”. Obecnie jest doktorantką w Katedrze Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej UR w Krakowie i prowadzi badania ukierunkowane na opracowanie technologii produkcji piw zawierających żywe kultury bakterii kwasu mlekowego. Aktywnie uczestniczy w realizacji projektów badawczych Katedry. W ramach współpracy z przemysłem wykonuje specjalistyczne analizy z użyciem spektrometru absorpcji atomowej oraz cytometru przepływowego. W roku 2015 mgr Aneta Walczak zdobyła I miejsce na Wydziałowej Sesji Kół Naukowych, dzięki czemu pojechała na kilkudniowy wyjazd do Uniwersytetu Lwowskiego, gdzie reprezentowała Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, na międzynarodowej sesji studenckich kół naukowych.


Olga Szczepanik photoMgr inż. Olga Szczepanik ukończyła studia na Wydziale Technologii Żywności UR w Krakowiew roku 2017, broniąc pracę magisterską pt.: „Wpływ procesu wymrażania podczas produkcji piwa typu eisbock na jego skład chemiczny”. Aktywny udział w Kole Naukowym Technologów Żywności zaowocował dwukrotnym udziałem w Sesji Kół Naukowych i zdobyciem II miejsca na Wydziałowej Sesji Kół Naukowych, III miejsca na Ogólnouczelnianej Sesji Kół Naukowych oraz uzyskaniem wyróżnienia za najlepszy referat na międzynarodowej Sesji Kół Naukowych Uniwersytetu Lwowskiego w 2016 roku. Od dwóch lat bierze czynny udział w projektach badawczych Katedry realizowanych we współpracy z przemysłem, wykonując przy tym szereg analiz laboratoryjnych, mikrobiologicznych i technologicznych. Od października 2017 roku jest doktorantką w Katedrze Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej UR w Krakowie, realizuje badania w zakresie modyfikacji technologii chmielenia i ich wpływu na stężenie żywic chmielowych w piwie.


zd

Dr inż. Piotr Antkiewicz jest jednym z inicjatorów Szkoły Technologii Fermentacji oraz wielokrotnym przewodniczącym i członkiem komitetu naukowego i organizacyjnego. Tytuł doktora nauk rolniczych w zakresie Technologii Rolnej uzyskał w roku 1983 na podstawie nowatorskiej pracy doktorskiej pt.”Przydatność ziaren Triticale do otrzymywania słodów” (1983). Przez 44 lata pracował naukowo i dydaktycznie na Akademii, a później Uniwersytecie Rolniczym.  W czasie swojej kariery zawodowej odbył wiele staży przemysłowych w browarze i słodowni, w gorzelni rolniczej oraz w zakładzie produkującym drożdże piekarskie. Wynikiem jego ścisłych kontaktów z przemysłem było ciągłe dążenie do zacieśniania współpracy między nauką i przemysłem – promował działania ukierunkowane na realizację wspólnych przedsięwzięć uczelni z zakładami produkcji słodowniczej i browarniczej. Organizował wielokrotnie seminaria i kursy szkoleniowe dla Zrzeszenia Gorzelników. W latach 1995-1999 pełnił rolę koordynatora regionalnego programu „TEMPUS”- JEP 09770 i 1411 w ścisłej współpracy z trzema ośrodkami akademickimi w Polsce(AR Wrocław, Politechnika Łódzka,Uniw.Warmińsko-Mazurski oraz 6-cioma ośrodkami zagranicznym (Instytut MAURICE Bruksela-Belgia, ENSAIA Nancy Francja, Technische Uniwersytet w Monachium, Heriott-Watt Uniw. w Edynburgu, Universita degli Studi dell Basilicata – Potenza Włochy, Universidate CatolicaPortuguesa w Porto Portugalia).

Oprócz nauczycieli akademickich zajęcia prowadzone będę także przez specjalistów z branży i gości z zagranicy.

Sprawy związane z procedurami budowania i uruchamiania nowego browaru są omawiane przez wieloletniego praktyka w tym zakresie mgr inż. Krzysztofa Ozdarskiego. Pan Krzysztof jest niezależnym konsultantem, który uruchomił wiele browarów restauracyjnych w Polsce, a obecnie zajmuje się też doradztwem i dostawą słodów niemieckiej firmy IREKS.

Rozwinięciem tematyki uruchamiania produkcji browarniczej, ale także prowadzenia działalności w tym zakresie zajmuje się Pan mgr Dawid Siedlecki – prawnik. Jest specjalistą w zagadnieniach związanych z aspektami prawnymi i podatkowymi sektora browarniczego. Prowadzi znany blog browarparagraf.com

Zagadnienia z zakresu enzymów w piwowarstwie prezentować będzie mgr inż. Cezary Longin-Góral, BIOCHEM-ART, Polska. Jest współwłaścicielem spółki BIOCHEM-ART. Firma działa od 2000 roku i obecnie jest wyłącznym dystrybutorem firmy DSM w zakresie produktów dla piwowarstwa. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in w Hevelius Brewing Company w Gdańsku.

Tematy obejmujące stabilizację koloidalną piwa zostaną podjęte przez mgr Grzegorza Pasztaleńca, który od wielu lat zajmuje się doradztwem i dostarczaniem ziemi okrzemkowej i innych materiałów pomocniczych dla polskiego przemysłu piwowarskiego (EATON).

Podstawy inżynierii niezbędne do prawidłowego zrozumienia procesów oraz pomocne przy odpowiednim doborze maszyn i urządzeń będą tematem wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez dr hab. inż. Pawła Ptaszka, pracownika Katedry Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Praktyczne aspekty technologii browarniczej będą prezentowane przez mgr inż. Pawła Zycha, który pełni funkcję menadżera ds. produkcji w Browarze Okocim. Pan Paweł jest wieloletnim praktykiem, piwowarem domowym i pasjonatem. Jego bogate doświadczenie i chęć dzielenia się wiedzą będą bezcennym źródłem informacji dla naszych słuchaczy.