Nasz zespół

 

Dr hab. inż. Aleksander Poreda, prof. UR ukończył studia na Wydziale Technologii Żywności AR w Krakowie w 2000 roku. W roku 2006 obronił pracę doktorską na temat „Oddziaływania wybranych jonów metali na fermentację brzeczki piwnej”, a w roku 2015 uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy „Modyfikacje technologii browarniczej oraz ich wpływ na przebieg procesów i jakość produktów”. W swojej karierze naukowej realizował wiele projektów badawczych we współpracy z browarami – zarówno przemysłowymi (Browar Żywiec, Browar Okocim, Tyskie Browary Książęce), jak i restauracyjnymi czy rzemieślniczymi (CK Browar, Browar Bierhalle, Browar Lubicz, Browar na Jurze, Browar Zarzecze, Browar Pinta).

Na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie prowadzi szereg zajęć dydaktycznych związanych z technologiami fermentacyjnymi i analizą żywności, a także przedmiotów specjalistycznych, jak Technologia Słodu i Piwa. Od kilku lat jest członkiem The Brewing Science Group, działającej przy The Brewers of Europe. Systematycznie uczestniczy w kongresach i sympozjach European Brewery Convention. W wyniku współpracy Aleksandra Poredy z ośrodkami zagranicznymi UR Kraków nawiązał kontakty z kilkoma znaczącymi uczelniami zajmującymi się tematyką piwowarską, np. University of Ghent (Belgia), KU Leuven (Belgia), VLB Berlin (Niemcy), University of Copenhagen (Dania), University of Nottingham. Dzięki inicjatywie dr Aleksandra Poredy na Wydziale Technologii Żywności podjęto prace w celu utworzenia nowego kierunku studiów podyplomowych z zakresu browarnictwa (planowane otwarcie – październik 2016), oraz międzynarodowych studiów doktoranckich w obszarze słodownictwa i browarnictwa (w konsorcjum z wymienionymi wyżej uczelniami zagranicznymi). Dr Aleksander Poreda jest autorem ponad 45 oryginalnych prac twórczych, przeglądowych i popularno-naukowych, 30 doniesień konferencyjnych i kilku rozdziałów w monografiach naukowych.


walczak

Mgr inż. Aneta Ciosek jest absolwentką Wydziału Technologii Żywności w Krakowie. W roku 2015 obroniła pracę magisterską pt.: „Twardość magnezowa wody technologicznej, a skład jonowy brzeczki”. Obecnie jest doktorantką w Katedrze Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej UR w Krakowie i prowadzi badania ukierunkowane na opracowanie technologii produkcji piw zawierających żywe kultury bakterii kwasu mlekowego. Aktywnie uczestniczy w realizacji projektów badawczych Katedry. W ramach współpracy z przemysłem wykonuje specjalistyczne analizy z użyciem spektrometru absorpcji atomowej oraz cytometru przepływowego. W roku 2015 mgr Aneta Walczak zdobyła I miejsce na Wydziałowej Sesji Kół Naukowych, dzięki czemu pojechała na kilkudniowy wyjazd do Uniwersytetu Lwowskiego, gdzie reprezentowała Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, na międzynarodowej sesji studenckich kół naukowych. Obecnie realizuje pracę doktorską dotyczącą produkcji piw kwaśnych z użyciem kultur mieszanych.


Olga Szczepanik photoMgr inż. Olga Szczepanik ukończyła studia na Wydziale Technologii Żywności UR w Krakowiew roku 2017, broniąc pracę magisterską pt.: „Wpływ procesu wymrażania podczas produkcji piwa typu eisbock na jego skład chemiczny”. Aktywny udział w Kole Naukowym Technologów Żywności zaowocował dwukrotnym udziałem w Sesji Kół Naukowych i zdobyciem II miejsca na Wydziałowej Sesji Kół Naukowych, III miejsca na Ogólnouczelnianej Sesji Kół Naukowych oraz uzyskaniem wyróżnienia za najlepszy referat na międzynarodowej Sesji Kół Naukowych Uniwersytetu Lwowskiego w 2016 roku. Od dwóch lat bierze czynny udział w projektach badawczych Katedry realizowanych we współpracy z przemysłem, wykonując przy tym szereg analiz laboratoryjnych, mikrobiologicznych i technologicznych. Od października 2017 roku jest doktorantką w Katedrze Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej UR w Krakowie, realizuje badania w zakresie modyfikacji technologii chmielenia i ich wpływu na stężenie żywic chmielowych w piwie. W roku 2019 odbyła staż naukowy na Uniwersytecie Kopenhaskim, gdzie badała piwa chmielone na zimno pod względem ich aktywności antyoksydacyjnej.


mgr inż. Katarzyna Fulara w roku 2018 ukończyła studia na kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, broniąc pracę magisterską pt. „Ocena stłuszczenia wątroby u rocznych myszy ApoE/LDLr-/- poddanych restrykcjom kalorycznym”. W 2016 roku odbyła praktyki studenckie w firmie Olimp Labs w laboratorium mikrobiologicznym oraz chemicznym. W trakcie studiów uczestniczyła w 6-miesięcznej międzynarodowej wymianie studentów w Hiszpanii. W maju 2018 roku wzięła udział w organizacji Międzynarodowej Konferencji „XIX Szkoła Technologii Fermentacji”, co zapoczątkowało jej przygodę z browarnictwem. W roku 2020 odbyła dwumiesięczny staż naukowy na KU Leuven w Belgii, gdzie szkoliła się z wykorzystania zaawansowanych technik analitycznych w analizie brzeczki i piwa.

Obecnie Katarzyna realizuje pracę doktorską dotyczącą technologii piw bezglutenowych wytwarzanych z udziałem słodu z soczewicy zielonej, zdobywa też doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie propagacji mikroorganizmów oraz stale poszerza wiedzę z zakresu browarnictwa.


Praktyczne aspekty zagadnień związanych ze słodowaniem prowdzi przedstawiciel słodowni Malteurope Polska. Pan mgr inż. Tomasz Zajączkowski, Szef Produkcji, z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży.

Rozwinięciem tematyki uruchamiania produkcji browarniczej, ale także prowadzenia działalności w tym zakresie zajmuje się Pan mgr Dawid Siedlecki – prawnik. Jest specjalistą w zagadnieniach związanych z aspektami prawnymi i podatkowymi sektora browarniczego. Prowadzi znany blog browarparagraf.com

Zagadnienia z zakresu enzymów w piwowarstwie prezentować będzie mgr inż. Cezary Longin-Góral, BIOCHEM-ART, Polska. Jest współwłaścicielem spółki BIOCHEM-ART. Firma działa od 2000 roku i obecnie jest wyłącznym dystrybutorem firmy DSM w zakresie produktów dla piwowarstwa. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in w Hevelius Brewing Company w Gdańsku.

Tematy obejmujące stabilizację koloidalną piwa zostaną podjęte przez mgr Grzegorza Pasztaleńca, który od wielu lat zajmuje się doradztwem i dostarczaniem ziemi okrzemkowej i innych materiałów pomocniczych dla polskiego przemysłu piwowarskiego (EATON).

Podstawy inżynierii niezbędne do prawidłowego zrozumienia procesów oraz pomocne przy odpowiednim doborze maszyn i urządzeń będą tematem wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez dr hab. inż. Pawła Ptaszka, pracownika Katedry Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Praktyczne aspekty technologii browarniczej będą prezentowane przez mgr inż. Pawła Zycha, który pełni funkcję menadżera ds. produkcji w Browarze Okocim. Pan Paweł jest wieloletnim praktykiem, piwowarem domowym i pasjonatem. Jego bogate doświadczenie i chęć dzielenia się wiedzą będą bezcennym źródłem informacji dla naszych słuchaczy.